ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

  • должина : 27 м
  • ширина : 5,5 м.
  • сила на главните мотори : 2 х 215 КС - перкинс сабре
  • сила на помошниот мотор : 40 КС ( агрегат на наизменична струја 220 В )
  • дозволен број на патници : 150
  • брзина на пловење : максимално 27 км. на час.


        Бродот е опремен со најмодерни уреди кои овозможуваат пловењето да биде максимално сигурно и во најлоши услови.
Со Галеб по Охридското езеро: